Your shopping cart is empty.
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский

Wymiany, zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan i oryginalne opakowanie tj. produkt musi być owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton , w którym został zakupiony. Przy przyjęciu zwrotu na magazyn, przesyłka zostanie zweryfikowana pod kątem uszkodzeń . Jeśli w wyniku złego spakowania towar uległ dlaszym uszkodzeniom, a fakt ten zostanie potwierdzony protokołem kurierskim , Klientowi nie przysługuje zwrot za towar.  

REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody.

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email magda@standom.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego:

Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 55-114 Wrocław,

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu,  datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Wysłanie zdjęć drzwi z wadą może znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.

4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

c) W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z klientem odbiera reklamowany towar na własny koszt. Wysyłka towaru na koszt sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym  i wysłanym przez Sprzedającego

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan i oryginalne opakowanie , tj. produkt musi byc owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton , w którym został zakupiony. Przy przyjęciu zwrotu na magazyn , przesyłka zostanie zweryfikowana pod kątem uszkodzeń. Jesli w wyniku złego spakowania towar uległ dalszym uszkodzeniom , a fakt ten został potwierdzony protokołem kurierskim, Klientowi nie przysługuje zwrot za towar.